STADGAR FÖR BLUE FRONT SUPPORT

§ 1 Ändamål

Föreningen är till för att i positiv anda stödja IK Oskarshamn på alla tänkbara sätt.

Föreningens målsättning är att vara ett föredöme för andra supporterföreningar samt att främja en positiv läktarkultur.

Föreningen är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningen och dess medlemmar skall verka i enlighet med SHLs regler och riktlinjer.

 

 

 

§ 2 Sammansättning och Medlemskap

Föreningen består av de personer som i föreningen upptagits som medlemmar. Medlemskap i föreningen erhålls genom ansökan. Styrelsen handhar ansökningarna.

Medlemskapsåret följer föreningens verksamhetsår. Vardera medlem tilldelas ett personligt medlemskort, på detta står det datum då medlemskapet upphör.

Den som blir medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och av styrelsens ordningsföreskrifter.

Om en medlem eller deltagare i föreningens arrangemang inte följer föreningens stadgar och beslutade ordningsföreskrifter eller motverkar föreningens intresse kan en misskötsamhetsprocess inledas. Förseelsens allvarlighetsgrad samt eventuella tidigare händelser påverkar påföljden av händelsen. Påföljden kan innefatta varning, avstängning från arrangerade evenemang eller uteslutning. Styrelsen fattar beslut om påföljd efter att berörd medlem haft möjlighet att yttra sin åsikt skriftligt eller på ett styrelsemöte. Utesluten medlem har ej rätt att återfå betald avgift.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

§ 3 Hemort

Föreningens hemort är Oskarshamn.

 

 

§ 4 Styrelsen

Styrelsen består av följande sju ordinarie poster och tre suppleanter:

 

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Kassör
 • Ledamot
 • Ledamot
 • Ledamot
 • Ledamot
 • Suppleant 1
 • Suppleant 2
 • Suppleant 3

 

 

Styrelsen utser internt vilka poster som ansvarar för vilka ansvarsområden.

Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av styrelsen är närvarande på styrelsemöte.

Rösträtt på styrelsemöte vid frånfälle av styrelseledamot tillfaller enligt turordning utnämnda suppleanter. Turordningen för styrelsens suppleanter fastställs på årsmötet.

Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intresse samt handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar.

Styrelsen har rätt och bör ta hjälp av medlemmar och andra i utförandet av vissa uppgifter som styrelsen själv anser vara lämpligt.

Styrelsen beslutar inför varje säsong vilken eller vilka personer som är uttalade klackledare på läktaren. De personer som tillfrågas skall skriftligen acceptera styrelsens villkor inför säsongen och utsedd klackledare skall inröstas på styrelsemöte.

 

§ 5 Val av styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för att anordna ett årsmöte varje sommar. Vid detta möte presenterar Valberedning ett förslag på hur nästa års styrelse kommer att se ut. Förslaget går till omröstning mellan närvarande medlemmar. Om majoriteten röstar emot föreslagen styrelse så har Valberedning och sittande styrelse 14 dagar på sig att kalla till ett nytt möte och där komma med ett nytt förslag där man har tagit hänsyn till medlemmarnas åsikter och förslag.

Sittande styrelse skall på ett medlemsmöte minst tre månader innan årsmötet presentera ett förslag på Valberedning. På medlemsmötet röstar närvarande medlemmar fram en valberedning om 3 personer.

Valberedningen ansvarar sedan för att innan årsmötet bjuda in sittande styrelse till ett stängt möte där man presenterar och motiverar sitt förslag på blivande styrelse. I förslaget på ny styrelse måste minst 50% av sittande styrelse finnas med för att hålla kontinuitet i föreningens ledning. Undantaget när mer än 50% själva avsagt sig sin plats i styrelsen.

Föreningens medlemmar har rätt att närvara och rösta på medlemsmöten och årsmöten.

Styrelsen har rätt att kalla till extrainsatta årsmöten under året för att göra ändringar. eller komma med information till medlemmar. Trots detta måste man ändå ha sitt stående årsmöte i samband med avslutet för verksamhetsåret.

 

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är under 12 månaders tid mellan 1/6 och 31/5.

 

§ 7 Fullmakt att teckna föreningen

Förtroendevalt Ordförande och Kassör skall stå som firmatecknare av föreningen. Dessa två personer tecknar föreningen omedelbart efter det årsmöte där de förtroendevalts på sina positioner.

 

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen och skall vara informerad till hela styrelsen senast 14 dagar innan årsmöte.

 

§ 9 Upplösning av föreningen

Styrelsen kan när som helst välja att upplösa föreningen. Detta görs på styrelsemöte där majoriteten av närvarande styrelse fattar beslut.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla IK Oskarshamn.

 

§ 10 Ordningsföreskrifter

Medlem och deltagare i föreningens arrangemang

 •   förbinder sig att ta avstånd från rasistiska och liknande handlingar.
 •   skall inta alkohol i en sansad omfattning och endast på tillåten plats.
 •   skall se till att personer under 18 år ej intar alkohol.
 •   har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen.
 •   är skyldig att följa uppmaningar och tillsägelser av föreningens eller moderföreningarnas funktionärer.
 •   får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan.

Minderåriga tillåts delta i föreningen arrangemang enbart med skriftliga eller muntliga målsmans intyg

 

§ 11 Resor

Det är endast medlemmar i föreningen som ges tillträde till av föreningen arrangerade bussresor då inget annat anges. Giltigt medlemskort skall uppvisas i samband med påstigning på buss eller på begäran av reseansvarig.

Resenärer skall alltid ha fokus på att stötta fram IK Oskarshamn och tillföra en trevlig stämning.

Resenär förbinder sig att följa SHL:s regler om säkerhet.

Resenärer förväntas att använda sunt förnuft och bete sig på ett sådant sätt att man är representabel för Blue Front Support och IK Oskarshamn.

Anmälan till resor är alltid bindande och styrelsen har rätt att begära betalning för en bokad resa där medlemmens närvaro uteblir.

Vid upprepade avbokningar kan styrelsen ge en varning till medlemmen eller stänga av denna från att anmäla sig till kommande resor som arrangeras av föreningen.

Om resenär är avstängd att beträda matcharrangemang och avvisas vid entré så förbehåller BFS rätten att ta betalt för hela resans avgift (Bussbiljett samt matchbiljett)

 

Föreningens stadgar ändrades senast: 2022-05-22